โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โรงเรียนห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ระยะทาง 36 กิโลเมตร ระยะทางห่างจากอำเภอบางปลาม้า 17 กิโลเมตร โรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด 4 ไร่ 2 งาน โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้
                ทิศเหนือ             ติดกับอำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
                ทิศใต้                 ติดกับตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
 
                ทิศตะวันออก      ติดกับอำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
                ทิศตะวันตก        ติดกับตำบลองครักษ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
 
ลักษณะภูมิประเทศ
                โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ส่วนใหญ่ประกอบด้วยพื้นที่ราบลุ่ม ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน ปลูกสร้างในพื้นที่บริเวณวัดราษฎร์บำรุง ใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค น้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคมาจากประปาหมู่บ้าน บริเวณรอบ ๆ โรงเรียนมีบ้านเรือนประชาชนอาศัยอยู่โดยประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น เลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง ทำนา เป็นต้น
 
ทรัพยากรดิน
ดินส่วนใหญ่เหมาะแก่การเพาะปลูก ชาวบ้านจึงมีอาชีพทางเกษตรกรรม เฃ่น ทำสวน เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่
ทรัพยากรแหล่งน้ำ
มีแหล่งน้ำ ประกอบด้วยแหล่งน้ำธรรมชาติ คือ คลองบางยี่หนที่แยกมาจากแม่น้ำท่าจีน (หน้าวัดบางยี่หน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี) ไหลผ่านประตูน้ำบางยี่หน ประตูน้ำเจ้าเจ็ด ไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากลำคลองแห่งนี้เพื่ออุปโภคบริโภค การคมนาคมขนส่ง และการเกษตรกรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 9,715 total views,  6 views today