วิสัยทัศน์
 
พัฒนาเยาวชน  มุ่งผลสัมฤทธิ์  เน้นจิตอาสา
รักถิ่นภูมิปัญญา  ก้าวหน้าเทคโนโลยี  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญา / แนวคิดหลัก
 
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง  มีปณิธานมุ่งมั่นที่จะพัฒนานักเรียน
ให้เป็นคนดี  คนเก่งสามารถดำรงชีวิตตามอัตภาพและอยู่อย่างเป็นสุข

 10,720 total views,  14 views today