พันธกิจ / ภารกิจ
 
สร้างปัญญา  พัฒนาคน  ฝึกฝนคุณธรรม  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย
 
1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเต็มศักยภาพใฝ่เรียนรู้มีความสามารถใน
    การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี
2. ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ชุมชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการศึกษา
4. เพื่อยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ

 10,622 total views,  12 views today